privacy

Privacyverklaring Stichting Balou Basis
Stichting Balou Basis vindt het belangrijk al haar activiteiten uit te voeren conform de wet en regelgeving op het gebied van persoonsgegevens zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons werk. Ten aanzien van deze gegevens geldt dat Stichting Balou Basis verantwoordelijke is in de zin van de AVG.
Dit betekent dat Stichting Balou Basis zorgvuldig omgaat met uw gegevens en uw privacy daarbij zoveel mogelijk zal beschermen. Wij beveiligen deze gegevens goed en delen de informatie in beginsel niet met anderen.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Volgens de wet mag Stichting Balou Basis alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. We hanteren de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens: 

  • Met uw toestemming. Bijvoorbeeld voor het aan u versturen van een nieuwsbrief. U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken
  • In het kader van het uitvoeren van een overeenkomst. Bijvoorbeeld als u ons machtigt een donatie bij u te incasseren
  • Vanuit een wettelijke verplichting, waaronder boekhoudkundige verwerking en fiscale verplichtingen of andere dwingende wet- en regelgeving
  • In verband met de gerechtvaardigde belangen van Stichting Balou Basis. Bijvoorbeeld omdat u zich heeft aangemeld als vrijwilliger voor één van onze projecten en wij contact met u op willen nemen
Uitwisseling van persoonsgegevens
Stichting Balou Basis zal de door u verstrekte gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, anders dan voor onze werkzaamheden noodzakelijk is. De verstrekte gegevens zijn dan zo summier mogelijk.

Gebruik van persoonsgegevens
De gegevens die u ons verstrekt voor een bepaald doel, gebruiken wij niet voor andere doeleinden. Dat betekent dat als u uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet zomaar worden gebruikt om u ook andere informatie te zenden. Zodra wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze verwijderd, tenzij we die moeten bewaren (bijvoorbeeld op grond van de Archiefwet)

Inzien, wijzigen of verwijderen van uw gegevens
Indien wij gegevens van u verwerken dan heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien of te wijzigen of ons te verzoeken gegevens te verwijderen. Een verzoek daartoe kunt u indienen door een e-mail te sturen of ons te bellen. Voordat wij tot wijziging, etc. overgaan, zullen wij eerst uw identiteit controleren. Verwijdering van gegevens is slechts mogelijk voor die gegevens waarvoor wij geen wettelijke bewaarplicht hebben.

Wijzigingen
Privacy is een onderwerp dat nog volop in beweging is. Wij zullen de informatie op deze website dan ook aanpassen als dat nodig is.

Vragen?
Heeft u vragen over ons privacy beleid? Dan kunt een mail sturen naar info@baloubasis.nl of bellen naar 06 25 51 01 42